Integritetspolicy

Gäller från: 20 oktober 2010

Denna webbplats kontrolleras av Bausch & Lomb Incorporated eller dess dotterbolag och filialer (”Bausch + Lomb”). Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur vi samlar in, använder, överför och offentliggör personligt identifierbara personuppgifter (”Personuppgifter”) och viss statistisk information som vi kan erhålla om dig genom denna webbplats eller på andra sätt. Den webbplats kan drivas via servrar som finns i USA. Om du befinner dig utanför USA ska du observera att du kan överföra dina personuppgifter till USA, en jurisdiktion som eventuellt inte tillhandahåller ett uppgiftsskydd som motsvarar lagarna i ditt hemland. Genom att använda denna webbplats eller överföra eventuella personuppgifter till oss godkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att omfattas av denna integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Du kan besöka denna webbplats utan att avslöja någon information om dig själv. Vår webbplats är inte upprättad för att spåra, samla eller distribuera personuppgifter om dig (som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och produktpreferenser) såvida du inte frivilligt lämnar denna information, t.ex. vid registrering eller beställning.

Våra webbservrar kan automatiskt registrera statistiska uppgifter om besökare på vår webbplats (med hjälp av cookies och andra metoder) för användning i vår analys av vår webbplats prestanda. Vi kan registrera tid, datum och URL-adress för förfrågningarna i kombination med information om besökarnas geografiska plats och vilken teknik som används för åtkomst. Denna statistik används inte för att identifiera dig personligen, utan för att hjälpa oss förstå hur besökare samspelar med vår webbplats. Denna statistik innehåller inga personuppgifter och används endast av vår tekniska supportpersonal och vårt marknadsföringsteam i syfte att administrera webbplatsen. Du har möjlighet att konfigurera din webbläsare så att du meddelas när du har tagit emot en cookiefil och ge dig valet att acceptera eller avvisa cookiefilen. Dessutom kan du välja att blockera alla cookiefiler. Om du vill ändra dina webbläsarinställningar klickar du på hjälpavsnittet i din webbläsare och följer instruktionerna.

Alla uppgifter som du vidarebefordrar genom denna webbplats eller på andra sätt använder vi endast på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Hur vi använder information” i denna integritetspolicy. Vi samlar in alla personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller, inklusive där detta är tillämpligt, ditt namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och postadress), födelsedatum, titel, namn och kontaktuppgifter för vänner och familjemedlemmar, fritidsintressen, intresseområden, yrkesrelaterade medlemskap, varumärkes- och produktpreferenser, källor till rekommendationer, beställda produkter och deras värden, skatt/momssats/organisationsnummer, förskrivningsuppgifter, kreditkorts- eller bankkontoinformation, betalnings-/faktureringsvillkor, Bausch + Lombs kreditgränser och kreditstatus, leveransadress, faktureringsadress, exportvillkor, licensinformation och namn på arbetsgivare/företag och avtalsuppgifter. För det fall att du tillhandahåller personuppgifter för vänner och familjemedlemmar samtycker du till att förse dessa personer med denna integritetspolicy och inhämta deras samtycke till att tillhandahålla personuppgifterna.

Hur vi använder information

De personuppgifter som vi samlar in används för interna ändamål som att förbättra våra produkter, för att slutföra våra kunders beställningar och kampanjanmälningar, svara på kundernas förfrågningar, spåra betalningar av kundbeställningar, hantera kundkonton, lära oss om våra kunders behov och kontakta våra kunder för undersöknings- och informationsändamål. Vi använder även personuppgifter för marknadsundersöknings-, marknadsförings- och kampanjaktiviteter, inklusive direktmarknadsföring via e-post och vanlig post och för allmänna affärsadministrations- och ledningssyften. Du kan när som helst välja att inte ta emot e-postmeddelanden genom att klicka på en länk för att avsluta prenumerationen som finns i alla kampanjmeddelanden eller andra e-postmeddelanden vi har skickat till dig. Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra organisationer annat än på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Om inget annat krävs enligt lag eller är relevant för juridisk eller statlig undersökning, vidarebefordras den inte till några andra organisationer eller personer, annat än till tredjepartserviceleverantörer som medverkar vid insamling, sammanställning eller bearbetning av denna information på det sätt som beskrivs nedan.

Tredjepartserviceleverantörer

Vi anlitar tredje part för att utföra service i samband med driften av denna webbplats och vårt företag. Exempel på dessa tjänster kan vara att vara värd för denna webbplats, tillhandahålla teknikrelaterade tjänster, betalningsbearbetning och auktorisering samt distribution av kampanjmaterial. Vi förser dessa tredjepartsleverantörer med personuppgifter, men vi ger dem endast tillstånd att använda dessa personuppgifter i samband med de tjänster de utför för vår räkning. Dessutom är dessa parter genom avtal bundna att införa rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst, användning eller otillåtet offentliggörande.

Vi kan också offentliggöra dina personuppgifter i samband med en omstrukturering av företaget, försäljning eller överlåtelse av tillgångar, en fusion eller avyttring av Bausch & Lomb eller något av våra dotterbolag eller närstående bolag. Personuppgifter kan också offentliggöras för att skydda våra rättigheter eller vår egendom, för att verkställa våra användarvillkor och juridiska information eller på begäran av myndigheter eller andra företrädare för rättsväsendet och domstolarna (inklusive utfärdande av en giltig stämning) eller som på annat sätt krävs i lag eller är tillåtet genom lag. I dessa fall är vi inte skyldiga att meddela dig.

Vi använder inte och vidarebefordrar inte dina personuppgifter på något sätt som inte är kopplat till det som beskrivs i denna integritetspolicy utan att först meddela dig och låta dig välja om vi får använda dina personuppgifter på detta sätt. 

Datasäkerhet

Vi upprätthåller rimliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåtet offentliggörande eller otillåten åtkomst. Tyvärr kan inget system för informationssäkerhet vara 100 procent säkert. Trots att vi arbetar för att skydda dina personuppgifter kan vi därför inte säkerställa eller garantera personuppgifternas säkerhet vad gäller eventuell förlust eller otillåten åtkomst.

Tillgång till dina uppgifter

Vi förser användare av denna webbplats med rimlig åtkomst till de personuppgifter som underhålls om dem. Mot bakgrund av alla gällande juridiska krav ges du rimlig möjlighet att korrigera, ändra eller radera de personuppgifter som är felaktiga. I de flesta fall kan du göra det genom att kontakta oss på det sätt som anges i slutet av denna integritetspolicy.

Dataintegritet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi samlar in är relevanta för de syften som de ska användas för och att personuppgifterna är tillförlitliga för det avsedda syftet samt är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi måste dock förlita oss på att den enskilde användaren tillhandahåller och underhåller korrekta personuppgifter. Du ansvarar för att kontakta oss på det sätt som anges i slutet av denna integritetspolicy i syfte att uppdatera eller korrigera dina personuppgifter när så krävs.

Sparade personuppgifter

Vi behåller personuppgifter endast så länge som vi måste göra det enligt gällande lagar eller så länge som krävs för de syften som uppgifterna bearbetas. Vi raderar personuppgifter när de inte längre behövs och alltid när den längsta lagringstid som anges i gällande lag löper ut.

Förändringar av denna integritetspolicy

Om vi genomför betydande förändringar av denna integritetspolicy publicerar vi en reviderad länk på webbplatsen med rubriken ”Reviderad integritetspolicy” eller ett motsvarande meddelande om förändringarna. Du bör regelbundet kontrollera denna webbplats för att se om eventuella förändringar av denna integritetspolicy nyligen genomförts. Du kan också se om denna integritetspolicy nyligen förändrats genom att granska datumet efter ”Gäller från” i början av denna integritetspolicy.

Länkar till andra webbplatser på Internet

Den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy gäller endast för denna webbplats och andra angivna aktiviteter. Andra webbplatser som drivs av tredje part kan använda en annan praxis. Om du länkas till eller på annat sätt besöker andra webbplatser som drivs av tredje part ska du läsa den integritetspolicy som är publicerad där. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och ansvarar inte för eller är ansvarskyldiga för de policies och den praxis som tredje part följer.

Hur vi skyddar jobbsökandes integritet 

Personuppgifter som samlas in från jobbsökande skyddas av Bausch & Lombs policy ”Skydd för sökandes integritet”.

Deltagande i ramverket US–EU Safe Harbor

Bausch + Lomb är införstått med att Europeiska unionen (”EU”) har en samlingsförordning om dataskydd som införts i enlighet med direktivet om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (95/46/EG) och att Schweiz har antagit en dataskyddslag (sammantaget ”Dataintegritetslagar”). Generellt kräver dataintegritetslagarna bland annat ”adekvat skydd” för överföring av personligt identifierbar information om Bausch + Lombs kunder i EU och Schweiz (”Europeiska kunduppgifter”) till Bausch + Lombs verksamhet i USA. Bausch + Lomb följer därför kraven i integritetsprinciperna i ramverken ”US/EU Safe Harbor” och ”US/Swiss Safe Harbor” som publicerats av det amerikanska handelsdepartementet (”Safe Harbor”) vad avser vissa europeiska kunduppgifter som tas emot i USA från våra närstående bolag i EU och Schweiz. Europeiska kunduppgifter hanteras i enlighet med beskrivningarna av hantering av personuppgifter i denna integritetspolicy. Dessutom är Bausch & Lomb Incorporateds Safe Harbor-certifiering avsedd att omfatta insamling offline av europeiska kunduppgifter som rör uppgifter om säljsamtal, samtalsanteckningar, kundservice, optikeruppgifter, kundkategori, serviceavtal och relaterade betalningar, deltagande i kliniska studier och återkallande av produkter. Mer information om Safe Harbor finns på det amerikanska handelsdepartementets webbplats www.export.gov/safeharbor/. Alla individer inom EU eller i Schweiz som inte kan lösa eventuella problem direkt med Bausch + Lomb kan kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten för ytterligare information och hjälp. Bausch + Lomb förser sina medarbetare inom EU och i Schweiz med mer detaljerad information om praxis för datahantering genom interna företagspolicies.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy, vår integritetspraxis eller vårt deltagande i Safe Harbor kontaktar du:

Office of the Chief Privacy Officer

Bausch & Lomb Incorporated

One Bausch & Lomb Place

Rochester, NY 14604-2701

tfn: (800) 782-5812

e-post: dataprivacy@bausch.com

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page