Användarvillkor

Bausch + Lomb upprätthåller denna webbplats i informations-, utbildnings- och kommunikationssyfte. Den här webbplatsen är endast avsedd att nås och användas av invånare i Sverige. Inget på denna webbplats bör uppfattas som marknadsföring eller som en uppmaning att köpa eller använda någon produkt på ett visst sätt som inte är tillåtet enligt lagarna och förordningarna i det land där användaren befinner sig.

Följande gäller för din tillgång till och användning av denna webbplats:

1. Denna webbplats är utformad för att tillhandahålla allmän information om ögonhälsa och produkter från Bausch + Lomb. Den ger inga medicinska råd. Konsumenter och patienter bör alltid rådgöra med ögonvårdsperonal för råd om behandling av ett specifikt tillstånd eller något annat särskilt behov.
2. Målet för Bausch + Lomb är att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och aktuell, men Bausch + Lomb lämnar inga utfästelser, garantier eller försäkringar (uttryckligt eller underförstått) om att den information som lämnas är korrekt, aktuell eller fullständig. Bausch + Lomb är inte ansvarigt för någon skada som kan uppstå efter användning av eller förlitande på någon information som ges på denna webbplats eller för att du inte kan komma åt webbplatsen. Bausch + Lomb ansvarar inte, och skall inte hållas ansvarig för någon skada på dig, din dator eller annan personlig egendom, inklusive men inte begränsat till skador orsakade av virus som infekterat din datorutrustning eller annan egendom på grund av din åtkomst till vår webbplats eller efter nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud eller andra artiklar från webbplatsen.
3. En del länkar på denna webbplats kan leda till webbplatser som Bausch + Lomb inte har kontroll över. Du lämnar Bausch + Lombs webbplats när du besöker någon av dessa webbplatser och Bausch + Lomb ansvarar inte för materialet eller någon webbplats som Bausch + Lomb inte har kontroll över. Externa sidor stöds inte av Bausch & Lomb och Bausch + Lomb lämnar inga utfästelser eller garantier beträffande innehållet på någon sådan extern webbplats.
4. Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen ska regleras av och tolkas enligt lagarna i delstaten New York. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor kan anses olaglig, eller av någon anledning inte kan verkställas, ska bestämmelsen anses ogiltig men skall inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser.
5. Denna webbplats tillhandahålls som en service för besökarna. Bausch + Lomb förbehåller sig rätten att ta bort, ändra eller komplettera innehållet på denna webbplats när som helst oavsett skäl och utan att detta meddelas.
6. Se vår sekretesspolicy för information om hur vi samlar in och använder information som inhämtas eller tas emot genom denna webbplats.
7. IMMATERIALRÄTT: Alla varunamn, tecken, slogans, logotyper, servicemärken och varumärken, oavsett om de förekommer i kursiv stil, fet stil och/eller i stor stil, med eller utan varumärkessymbol, tillhör eller licensieras till Bausch & Lomb Incorporated eller dess dotterbolag och är skyddade mot återgivning, efterlikning, utspädning eller förvirrande eller missvisande användning i enlighet med nationella och internationella varumärkes- och upphovsrättslagar. All otillåten användning av innehållet eller varumärken eller annat material kan strida mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, konkurrenslagar, lagar om falsk marknadsföring, lagar om sekretess och andra amerikanska lagar och/eller internationella lagar och kan kränka Bausch & Lomb Incorporateds rättigheter. Sådan otillåten användning omfattar hela innehållet på webbplatsen, som skyddas av upphovsrätt och som ett kollektivt verk.

  • Återgivning av bilder och annat upphovsrättsskyddat material. Som med alla bilder ges inte obegränsade rättigheter till användning vid innehav av en kopia av en digitaliserad bild. Upphovsrätten för en bild ägs i allmänhet av fotografen, och endast upphovsrättsinnehavaren eller ägarens juridiska ombud kan bevilja tillstånd till att kopiera, distribuera eller offentligt visa bilden.
  • Det är olagligt att reproducera fotografier tagna av en professionell fotograf eller annat upphovsrättsskyddat material utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.
  • Användning av information på denna webbplats. Upphovsrätten till bilder och annat material på denna webbplats ägs av Bausch + Lomb eller de enskilda fotografer som godkänt dess användning på denna webbplats.
  • Användning av andra bilder och information. Det är tillåtet att ladda ner, trycka om och reproducera andra bilder och information för icke-kommersiella och privata syften. Det är inte tillåtet att manipulera eller ändra andra bilder och information utan tillstånd från Bausch + Lomb eller fotografen.
    Denna webbplats kan innehålla immateriella rättigheter som tillhör tredje part, inklusive men inte begränsat till marknadsförings- och affärspartners, licensgivare, licenstagare, sponsorer och annonsörer. Tredje parts produktnamn/varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.